Verlof aanvragen

Aanvragen voor extra verlof van maximaal tien schooldagen moeten bij de directeur van de school worden ingediend.

Aanvragen voor extra verlof van meer dan tien schooldagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden ingediend.

Extra verlof voor vakantie(s)

Extra verlof voor vakantie(s) is vrijwel onmogelijk.

Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als een kind niet met zijn ouders tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient met de volgende voorwaarden rekening gehouden te houden:

 • In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren worden ingediend, tenzij kan worden aangegeven waarom dat niet mogelijk was.
 • De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
 • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Deze vorm van verlof moet minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school worden gemeld.

Extra verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden'

Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin (1 dag)
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (1 dag)
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met   de   directeur en/of de leerplichtambtenaar)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten (1 dag)
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig  (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten (1 dag)

De volgende situaties zijn géén 'andere gewichtige omstandigheden':

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn