Medezeggenschapsraad (MR)

Taken medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraak- en controleorgaan voor ouders en personeel naast het bestuur van de school. Zij bestuurt niet, maar heeft instemmings- en adviesbevoegdheid. Het bestuur stelt plannen op die aan de MR voor advies dan wel instemming worden voorgelegd, afhankelijk van het soort en het belang van het onderwerp.

De MR behartigt dus de belangen van zowel ouders als personeelsleden. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. De MR streeft een continue kwaliteitsbevordering na. Naast beleidsmatige zaken rondom het onderwijs kan hierbij ook gedacht worden aan thema’s als sponsoring en communicatie.

Samenstelling medezeggenschapsraad

De raad bestaat uit twee geledingen in een gelijke verhouding: een ouder- en een personeelsgeleding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.

Namens de ouders:

 • Nicole Bele
 • Floris Daamen
 • Dominique Ten Haaf

Namens de leerkrachten:

 • Carolien van Dijk
 • Joyce Hooft
 • Pauline van Weerd

Ronald Nagtegaal of Ilse Buizer voert namens de schoolleiding als adviserend lid het overleg met de MR.

De MR is bereikbaar via het volgende e-mailadres: mr@kb.cbozeist.nl

Bevoegdheden medezeggenschapsraad

Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur de MR bij bepaalde situaties in de gelegenheid stelt om advies uit te brengen. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
 • Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag van de schoolleiding;
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

In de praktijk betekent dit onder meer dat de MR een aantal keren per jaar vergadert en dan de gang van zaken bespreekt, mede aan de hand van de beleidsstukken en verslagen van het bestuur (zoals bijvoorbeeld de begroting en het schooljaarverslag).

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) komen vooral die zaken aan de orde die bovenschools zijn en die alle scholen van de stichting betreffen. Voor een aantal zaken dient er namelijk een gelijk beleid te zijn voor alle aangesloten scholen, bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden, de bestuursformatie, de bestuursaanstellingen, de afvloeiingsregeling, enz.

De leden van de GMR zijn afkomstig uit de diverse MR-en, waarmee ook de stem van eigen school hoorbaar blijft.

Voor onze school hebben zitting in de GMR:

Namens de ouders: Bas Burggraaf

Namens de leerkrachten: Maarten Tros

De GMR is bereikbaar via het volgende e-mailadres: gmr@kerckeboschschool.nl