De Ouderraad (OR)

De Kerckeboschschool kent uiteraard ook een Ouderraad (OR); een vertegenwoordiging van
ouders waarvan de kinderen op school zitten. De OR heeft als doel de communicatie tussen
ouders aan de ene kant en medezeggenschapsraad, schoolleiding en schoolbestuur aan de
andere kant te bevorderen.

De OR bevordert kennis en inzicht bij ouders van het onderwijs door middel van al dan niet
schriftelijke informatie, evenementen, aanwezigheid bij schoolactiviteiten en het (mede)
organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook is de OR medeorganisator van
een aantal evenementen zoals Sinterklaas en Kerst.

Eens per jaar schrijft de OR een ALV uit voor alle ouders waarin zowel de gebeurtenissen
van het afgelopen jaar als de plannen voor het komende jaar besproken worden. Uiteraard is
de OR het gehele jaar door bereikbaar voor ouders voor vragen en/of input op het hierna
genoemde mailadres.

Ouders die enthousiast zijn en een rol binnen de OR willen vervullen worden van harte
uitgenodigd een mail te sturen naar or@kb.cbozeist.nl