Samen ben je meer
Inloggen
close

Inloggen

Tussen- en Naschoolseopvang

Tussenschoolse opvang

Kerckeboschschool biedt de mogelijkheid om uw kind tussen de middag op school te laten overblijven (TSO).

De TSO valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Kiekeboe kinderopvang.

Wij streven er naar dat een overblijfmedewerker gemiddeld 15 kinderen in de groep heeft.

U kunt via het aanmeldingsformulier uw kind aanmelden voor een abonnement, dit houdt in dat uw kind gebruik gaat maken van vaste TSO dagen. Op de website kunt u het formulier downloaden voor de aanvraag van een abonnement. De startdatum van het abonnement gaat in per de eerste van iedere maand. Dit aanmeldingsformulier vormt meteen de overeenkomst die u aangaat met Stichting Kiekeboe Kinderopvang.

 

Het Abonnement

De kosten voor een abonnement bedragen 2,60 per dag voor de TSO. Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 weken) en loopt het gehele schooljaar door.

Er wordt maandelijks (van september 2020 tot en met juni 2021) geïncasseerd. Door middel van ondertekening van de overeenkomst verleent u doorlopende machtiging aan Stichting Kiekeboe Kinderopvang tot automatische incasso van de maandelijkse vergoeding (u hebt 56 dagen de tijd om bij uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken).

Het schoolabonnement loopt per schooljaar en dient bij algehele opzegging schriftelijk voor de eerste van de maand te worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn. Zonder opzegging zal het abonnement steeds stilzwijgend worden verlengd voor het volgende schooljaar. Voor wijziging van dagen geldt tevens een opzegtermijn van één maand voor de eerste van de maand. De wijziging dient schriftelijk te worden aangevraagd en gaat in per volle kalendermaand daarop volgend. Hiervoor kunt u het mutatieformulier downloaden.

 

Prijzen abonnement schooljaar 2020/2021

Abonnement

Prijs jaarabonnement

1 dag per week

104

2 dagen per week

208

3 dagen per week

312

4 dagen per week

416


De Strippenkaart

Wij bieden de mogelijkheid om een 5 of 10 strippenkaart af te nemen.

Dit kan bij de coördinatrice op school. Deze strippenkaart wordt ook beheerd door de coördinatrice. Voor een strippenkaart dient u een overeenkomst met Stichting Kiekeboe Kinderopvang aan te gaan. Door het ondertekenen van deze overeenkomst machtigt u Stichting Kiekeboe Kinderopvang om het gehele schooljaar de afgenomen strippenkaarten te incasseren. De kosten hiervan worden door middel van een automatische incasso geïnd. Het incasseren van de strippenkaarten gebeurt eens in de twee maanden (u hebt 56 dagen de tijd om bij uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken).

De strippenkaart(en) word(t)en verstrekt door de coördinatrice van de school. Wanneer de laatste strip verbruikt is, maakt de coördinatrice automatisch een nieuwe strippenkaart aan, tenzij u een verandering doorgeeft. Bij de uitgifte van iedere strippenkaart ontvangt de ouder of verzorger een kwitantie als bewijs van afname. Download hiervoor het formulier voor de aanvraag van een strippenkaart. De strippenkaarten van 5 of 10, strippen kosten respectievelijk 15,00 of € 30,00.

Eenmalige afname is ook mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 3,50 per keer en dit bedrag dient contant betaald te worden.

Tevens zijn al deze formulieren ook te verkrijgen bij de coördinatrice of te vinden in het informatierek op de school.

 

Het Beleid

Voor de dagelijkse opvang zijn de coördinatrices Sandra Elsinghorst en Ellen de Goede op school aanwezig van 11.30.u tot 13.30.u.

Voor vragen en opmerkingen over abonnementen en strippenkaarten of andere zaken kunt u de dames bereiken via de mail sandra@kiekeboe.info of ellen@kiekeboe.info.

Zij worden ondersteund door de overkoepelend manager van Stichting Kiekeboe Kinderopvang, Helga Steenbeek. Voor vragen of opmerkingen is Helga te bereiken via het e-mailadres tso@kiekeboe.info of tel. 030-6990285. Voor vragen m.b.t. de financiële administratie kunt u contact opnemen met Paul van Eerden, hij is tevens te bereiken onder bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer uw kind gebruik maakt van de TSO, waarvoor u een abonnement heeft afgesloten, is het bij ons bekend welke dag(en) uw kind aanwezig is.

Wanneer uw kind met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis gaat om te lunchen moet u hiervoor een formulier invullen voor de desbetreffende dag. Download hier het formulier.

Het formulier is ook te verkrijgen bij de coördinatrice van de school. Na het invullen van het formulier kunt u het inleveren bij de leerkracht of bij de overblijfmedewerker.

Om het overblijven zo plezierig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij de volgende regels:
- Alle kinderen eten in de eigen klassen. Eén van de overblijfmedewerkers is daarbij
aanwezig;
- Voordat er gegeten wordt, kunnen de kinderen naar het toilet en hun handen
wassen;
- Voor en na het eten wordt er een moment stilte gevraagd om te bidden en te danken;
- De kinderen zitten tijdens het eten aan tafel en mogen dan rustig met elkaar praten;
- Na het eten mogen ze eventueel een snoepje, dat van huis is meegenomen, opeten (geen lollies, chips, etc.) Geen snoep op het plein.
- Wie wil, kan daarna tanden poetsen.


Waar spelen de overblijfkinderen
?

Om de kinderen de ruimte te geven bij het spelen op het plein gaan ze om de beurt eten.
Groep 3 en 4, 7 en 8 eten van 12.00 uur tot 12.25 uur. Daarna spelen ze buiten t/m 12.55 uur.
Groep 1 en 2, 5 en 6 gaan eerst buiten spelen van 12.00 uur tot 12.25 uur en eten van 12.25 uur tot 12.55 uur.

Om 12.55 uur wordt het speelgoed opgeruimd bij de onder- en bovenbouw.
Om 12.55 uur gaat de bel en mogen de kinderen van de bovenbouw naar de klas.

Bij goed weer spelen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op het voorplein. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn dan op het zijplein.

Bij slecht weer:

Op de momenten van slecht weer krijgen de kinderen gerichte activiteiten aangeboden. De overblijfmedewerkers dienen hierin een actieve rol te hebben. De voorkeur van de overblijfmedewerkers is om in de klas over te blijven en daar activiteiten te organiseren, met uitzondering van de televisie en het knutselen in het overblijflokaal of de gymzaal. Wij kunnen bij slecht weer de kinderen dus voldoende uitdaging en activiteiten aanbieden en de rust zoveel mogelijk bewaren.

Kinderen die thuis een boterham hebben gegeten kunnen om 12.55.u. het plein op om hun fiets weg te zetten en naar hun klas te gaan.

Regels die de hele dag, dus ook tijdens overblijven, gelden zijn:

- we gaan netjes, met respect met anderen om;
- als je een afspraak maakt, moet jij je eraan houden;
- wees zuinig op de spullen van de school en van andere kinderen;
- als je bij een vriendje of vriendinnetje gaat eten, in plaats van overblijven, moet
daarvoor een briefje van de ouders worden meegenomen;
- er wordt verwacht, dat je beleefd bent tegen de overblijfmedewerker; - overblijfmedewerkers worden aangesproken met juf en voornaam; - je hebt om de beurt corvee; dan help je mee met het schoonmaken van de tafels en
de vloer.

Kinderen die zich niet aan de regels houden worden naar de coördinatrice gestuurd. De coördinatrice gaat een gesprek aan met de kinderen. Leerkrachten en/of directie worden op de hoogte gebracht over het incident. Wanneer nodig worden de ouders ook op de hoogte gebracht.

Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag wordt er een gele kaart uitgereikt. Na 2 gele kaarten krijgt het kind een rode kaart. Dit betekent dat het kind een week niet mag overblijven. Bij herhaling van een rode kaart mag het kind een maand niet overblijven. Bij beide kaarten worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. De uitreiking van gele en rode kaarten wordt in overleg gedaan met de directie en/of leerkracht maar valt onder de verantwoording van Stichting Kiekeboe Kinderopvang.

Alle overblijfmedewerkers hebben een officiële kinder-EHBO cursus gevolgd via Stichting Kiekeboe Kinderopvang. Jaarlijks hebben de overblijfmedewerkers een verplichte herhaling van deze cursus. Daarnaast hebben de overblijfmedewerkers een cursus Kanjertraining gevolgd en zijn in het bezit van een certificaat.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website:

www.kiekeboe.info

 

 

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang

Voor naschoolse opvang kunt u contact opnemen met meerdere aanbieders van naschoolse opvang. (Dit lijstje is niet geheel kompleet. Veel ouders van onze school maken echter gebruik van deze aanbieders)
 

BSO het Kraaienest V.O.F.
Graaf Lodewijklaan 3
3708 DM Zeist
Tel: 030 696 2344
(geen internetsite)

BSO Sterrenbos
Irenelaan 71e
Zeist
Tel: 06 17478851
www.bsosterrenbos.nl    

BSO Woudkasteel
Kiekeboe Kinderopvang
Postbus 774
3700 AT Zeist
ellen@kiekeboe.info

BSO Kind&Co
BSO Kerckebosch
Graaf Lodewijklaan 4, 3708 DM Zeist
Tel: 030 6917457
http://www.kmnkindenco.nl

BSO Bisonkasteel
Kiekeboe Kinderopvang
Postbus 774
3700 AT  Zeist
ellen@kiekeboe.info

Kinderopvang ’t Mereltje
Hortensialaan 32
3702 VH Zeist
Tel: 030 6918503 
http://www.mereltje.nl

BSO de Bosplaats
Socrateslaan 22
3707 GL Zeist
Tel: 030 6939739
http://www.debosplaats.nl

Kinderopvang ‘In de rups’ is een kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Hier maken wij op school geen gebruik van.