Visie

Wij geven ons onderwijs vorm binnen een veilig klimaat, waarin ruimte en aandacht is voor elk kind. We vinden het belangrijk dat leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen en zelfvertrouwen hebben. We leren de kinderen open te staan voor eigen en andermans gevoelens en we werken aan goede relaties, wederzijds respect en een goede sfeer. Discriminatie en pesten horen daarin niet thuis. Wij zetten ons in voor het voorkómen daarvan. De onderlinge verschillen tussen leerlingen en leerkrachten zien we als een kans om een groep rijker en completer te maken. Ons pedagogisch klimaat wordt mede afgestemd met ouders/verzorgers. Het gedrag wat hierbij verwacht kan worden van zowel leerlingen, leerkrachten als ouders wordt vormgegeven middels de Kanjertraining.

SAMEN WORD JE MEER